Akende garantii

GARANTII TOODETELE
 

Fenestra AS garanteerib oma toodete nõuetekohase toimimise ja esteetilise väljanägemise 2 aasta jooksul alates akende üleandmisest tellijale. Paigaldustööde teostamisel Fenestra AS poolt laieneb garantii ka paigaldustööde vastavusele.

Garantii ei kehti, kui puudused on põhjustatud:
·       tellija poolt esitatud ebatäpsetest andmetest;
·       klaaside purunemisest termostressi tõttu;
·       välistest mõjudest (toote või selle üksikute detailide purunemine, määrdumine või kõlbmatuks muutumine liigse jõu, hooletuse, kasutus- ja hooldusjuhiste eiramise või muu toote valmistamisega mitteseonduvast asjaolust tulenevalt);
·       toodete hoidmisest Fenestra AS laoplatsil üle 30 päeva;
·       toodete hoiustamisest või hoidmisest liigniisketes, kütte ja ventilatsioonita ruumides;
·       ehitusavade ja/või -kujude, samuti kokkulepitud paigaldusviisi muutmisest pärast Fenestra AS esindaja poolt teostatud mõõtmisi (kui tellimus sisaldab  toodete paigaldust);
·       nõuetele mittevastavast paigaldusest (kui tellimus ei sisalda paigaldust või tooted on paigaldatud nõuetele mittevastavalt tellija nõudmisel);
·       seina konstruktsioonielementide ebastabiilsusest;

Toodete vastuvõtmisel puuduste ja/või  mittevastavuste (kogused, komplektsus, mõõdud, jaotused, värvitoonid, klaasid, pinnavigastused jms.) leidmisel  tuleb viga või puudus märkida kauba saatelehele või tööde vastuvõtuaktile, lisaks informeerida sellest müüjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 7 päeva jooksul peale toote või töö vastuvõtmist.

Fenestra AS jätab endale õiguse modifitseerida tooteid ja paigaldustehnoloogiat ilma sellest tellijat eelnevalt teavitamata kui muudatus ei halvenda toote või paigalduse omadusi ega muuda selle väljanägemist. Küsimuste ja probleemide tekkimisel palume koheselt võtta ühendust Fenestra AS poolt tellimuse vormistanud müüjaga või kvaliteedijuhiga.

Müügiosakond: info@fenestra.ee, tel. +372 606 3260
Kvaliteedijuht: ranno.oese@fenestra.ee, tel. +372 506 4234
Koduleht: www.fenestra.ee