Privaatsuspoliitika

Käesolevaga on kehtestatud Fenestra privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja Fenestra vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Fenestra töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

Fenestra töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Fenestra kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne Fenestrale andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

Isikuandmete töötlemine Fenestras

Isikuandmete vastutav töötleja on FENESTRA AS (registrikood 10333205) asukohaga Kaabli 23 a, 10112 Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa, tel  +372 606 3260, e-post: info@fenestra.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Mis eesmärgil neid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Samuti on see vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul uudiskirjade saatmiseks ning kliendiuuringute ja/või -pakkumistega seotud teabe edastamiseks.

Kellele isikuandmed edastatakse?

Isikuandmed edastatakse klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber, tarne aadress ja e-posti aadress edastatakse transporditeenuse ja paigaldusteenuse pakkujale.

Kui raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Fenestra serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Fenestra töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Fenestra rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine Fenestra volitatud töötlejatele (nt paigaldusteenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Fenestra ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Enda isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Enda isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel ning soovitud parandusettepanekuid teha edastades need e-mailile info@fenestra.ee

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Selleks tuleb teavitada kliendituge e-posti teel aadressil info@fenestra.ee

Isikuandmete säilitamine

Fenestral on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Fenestra ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik Fenestra kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab Fenestra Teie isikuandmeid kuni 10 aastat. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine

E-posti teel esitatud isikuandmete kustutamise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad kustutamisele.

Isikuandmete ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb võtta ühendust klienditoega info@fenestra.ee

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb kliendituge teavitada e-posti teel aadressil info@fenestra.ee

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel aadressil info@fenestra.ee

Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Lingid teistele kodulehtedele

Fenestra koduleht sisaldab linke ka teiste ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, kuid Fenestra ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

Fenestra privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Fenestra teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid Fenestra privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel info@fenestra.ee